Home   Amdanom Ni / About Us

Amdanom Ni / About Us

Gair o Groeso Gan Y Pennaeth Mrs Jiwli Higginson –

Mae Ysgol y Frenni yn creu awyrgylch sy’n galluogi pob plentyn i brofi bywyd hapus a chyfiawn sy’n annog cyfleoedd a phrofiadau annibynnol mewn sefyllfa gyfeillgar a diogel. Ymfalchiwn yn yr addysg gytbwys ac eang a ddarparwn, gan anelu at y cyflawniad uchaf posibl fel dysgwr annibynnol gydol oes. Rydym yn cydweithio’n agos fel tîm o staff, rhieni, llywodraethwyr a disgyblion i ffurfio partneriaeth sy’n cyfrannu at sgiliau uchel a gwelliant ysgol. Cydweithiwn gyda’n gilydd fel cymuned a’r gymdeithas leol. Edrychwn ymlaen at eich cyfarfod chi a’ch plentyn gyda’n gilydd, “Cipiwn y Copa” er mwyn sicrhau llwyddiant addysgol eich plentyn.

Gair o Groeso gan Gadeirydd Y Llywodraethwyr Mr. Kevin Davies

Y mae’n bleser gennyf fel Cadeirydd presennol y llywodraethwyr eich croesawu’n gynnes i gymdeithas hapus a gofalgar yr Ysgol. Fel Corff Llywodraethol, ymfalchiwn yn llwyddiannau’r Ysgol ac mae gennym gyfrifoldeb cyffredinol am gyrhaeddiadau addysgiadol, safonau ac ymddygiad. Mae pob plentyn yn meddu ar y potensial i ddysgu a llwyddo yn ei addysg. Darperir cwricwlwm sy’n addas i bob unigolyn gan roi cyfle cyfartal i bawb. Rydym yn ymroddgar i ddiogelu a hyrwyddo iechyd a lles emosiynol y plant ac felly mae cynnwys y rhieni’n llawn ym mywyd yr ysgol yn bwysig iawn. Croesawir yn arbennig pob rhiant i fod yn rhan o Gymdeithas Ffrindiau’r Ysgol.

A Word Of Welcome from The Head teacher Mrs Jiwli Higginson

Ysgol y Frenni creates an atmosphere which enables every child to experience a happy and fulfilling life in a safe and caring environment. We pride ourselves on the broad and balanced education we provide whilst focusing on the whole child. Working closely together as a team of staff, parents, governors and pupils we form a partnership that contributes towards high standards and school improvement. The school and the local community, from Crymych and the surrounding villages, work closely together. We look forward to meeting you as we work together to “Attain the Summit” of your child’s achievement, establishing a happy and successful partnership.

A Word Of Welcome from The Chair Of Governors Mr. Kevin Davies

It gives me great pleasure as the present Chairperson of the Governing Body to warmly welcome you to our caring and happy school community. As a Governing Body we take pride in the school’s success as we have a general responsibility for the educational achievements, standards and conduct. Every child has the potential to learn and succeed in their education. The curriculum provided is designed for each individual and gives equal opportunities for all. We are committed to safeguarding and promoting the well-being of all our pupils, so including all parents in school life is of paramount importance. We particularly welcome all parents to support and to be involved in the Cymdeithas Ffrindiau’r Ysgol /Parent Teachers Association.